کنترلر IDE Raid ATA 133

بازنگری ویژگی های کنترلر IDE Raid ATA 133 :

 • ATA/133
 • آدرس دهی سکتور 48-bit
 • کانال های دوتایی مستقل با 256K FIFO در هر کانال
 • DMA مجازی
 • Read ahead
 • بافرینگ (میانگیری) دستور
 • پشتیبانی از فلش خارجی
 • پشتیبانی از BIOS خارجی
 • شناسایی کابل 80-pin

 

سرعت های انتقال:

 • PIO-0, 1, 2, 3, 4
 • MDMA Mode 0, 1, 2
 • Ultra 33, 66, 100 و 133
 • پشتیبانی از باس مستر DMA  در سرعت متوالی 133MB/sec

گذرگاه PCI:

 • 32-bit، 33MHz
 • PCI 2.2 سازگار

انرژی:

 • ولتاژ عملیاتی 3.3V با مقاومت 5V I/O
 • ACPI: تنظیمات مدیریت انرژی گذرگاه PCI

RAID (با نرم افزار مِدلِی ATA  RAID تصویر سیلیکونی):

 • RAID 0 (خطی کردن)
 • RAID 1 (معکوس کردن)
 • RAID 0+1 (معکوس شده-خطی)