کنترلر PCI:

PCI متعارف (PCI یک initialism شکل گرفته از اتصال اجزای جانبی، بخشی از استاندارد گذرگاه محلی PCI و اغلب به طور خلاصه PCI ، می باشد.) یک گذرگاه کامپیوتری برای اتصال چند دستگاه سخت افزار در یک کامپیوتر می باشد. گذرگاه PCI از توابع موجود در یک گذرگاه پردازشگر پشتیبانی می کند، اما در یک فرمت استاندارد که مستقل از هر پردازنده خاص است. به نظر می رسد دستگاه های متصل به گذرگاه به طور مستقیم به گذرگاه پردازنده متصل شده است و آدرس ها (نشانی ها) در فضای آدرس دهی پردازنده اختصاص داده شده اند.

PCI به پورت پارالل

PCI به پورت RS-232 دو پورت

PCI به RS-232 چهار پورت

PCI به کنترلر IDE Raid   ATA 133