کارت Raid چیست ؟

کارت Raid چیست؟

کارت RAID (Redundant Array of Independent Disks) به منظور افزایش عملکرد، اعتمادپذیری و قابلیت پشتیبانی داده‌ها طراحی شده است. این فناوری امکان افزایش سرعت خواندن و نوشتن داده‌ها، تحمل خطا و توانایی جبران خرابی در سیستم‌های ذخیره‌سازی را فراهم می‌کند.

ادامه مطلب